00180. Lion Gate, Mycenae. c.1250 B.C.


url=00180m.html; last rev. = 5 June 01 jc